Scenariusze

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH DZIECI.

Temat kompleksowy: Zawitała do nas wiosna.
Temat zajęcia: W ogrodzie kwiatowym.
Grupa: 4. 5 – latki

Cele ogólne:
• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych,
• Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy,
• Przeliczanie liczby elementów, porównywanie liczebności zbiorów,
• Stosowanie liczebników porządkowych i głównych,
• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania przez dokładanie i zabieranie,
• Kształtowanie i umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
• Kształtowanie umiejętności zauważania sekwencji i kontynuowania rytmu.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne.
• Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy (4-latki) lub 2 cech (5-latki).
• Przelicza liczbę elementów w zbiorach we własnym zakresie,
• Porównuje liczbę elementów w zbiorach.
• Rozpoznaje cyfry i stara się je umiejętnie i praktycznie stosować.
• Próbuje rozwiązywać proste zadania tekstowe,
• Podejmuje próby dodawania i odejmowania przez dokładanie i zabieranie,
• Zauważa sekwencje i stara się kontynuować rytm.
• Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.

PRZEBIEG;
1. Powitanie gości i zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
2. „ Grządki, klomby i rabatki” – urządzanie ogródka kwiatowego, układanie klombu, grządek, rabatek w kształcie figur geometrycznych, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
3. „ Sadzimy kwiaty” – klasyfikowanie kwiatów ze względu na kolor, rodzaj, kolor i rodzaj, układanie ich na grządkach, klombie, rabatce, przeliczanie kwiatów na poszczególnych grządkach, porównywanie ich liczby, chętne dzieci – stosowanie cyfr.
4. Karta pracy nr1 „Wiosenne kwiaty” – rozpoznawanie cyfr, kolorowanie takiej ilości kwiatów w rzędzie, jaką wskazuje cyfra(5 – latki), liczba kropek (4 – latki).
5. Zabawa ruchowa – „Kwiaty rozkwitają, kwiaty więdną”.
6. „Wazony z żonkilami’ – kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania przez dokładanie lub zabieranie, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
7. Karta pracy nr2 „Tulipany” – zauważanie sekwencji i kontynuowanie rytmu.
8. Podziękowanie za udział w zajęciu.
Sabina Marcinkowska

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓLNEGO PODEJMOWANIA ZADAŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (z wykorzystaniem elementów Systemu Edukacji przez Ruch).

Temat zajęcia: Jesienna niespodzianka.
Grupa: 5,6 – latki

Cele ogólne:
• Kształcenie umiejętności współpracowania w zespole.
• Kształcenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów.
• Doskonalenie sprawności manualnej.
• Kształcenie poczucia rytmu.
• Rozwijanie inteligencji interpersonalnej, muzycznej, ruchowej i wizualno-przestrzennej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• Współpracuje w zespole.
• Podejmuje próby wspólnego rozwiązywania problemów.
• Dąży do osiągania kompromisów.
• Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.
• Utrwala wiadomości na temat jesieni.
• Doskonali sprawność manualną.
• Wykonuje naprzemienne ruchy rąk zgodnie z rytmem słyszanej muzyki.
• Nabywa umiejętność składania papieru.
• Kształci poczucie rytmu.
• Rozwija inteligencję plastyczną, muzyczną, ruchową.
• Rozwija motorykę dużą i małą.
• Odczuwa radość z efektów swojej pracy.

PRZEBIEG;
1. Przywitanie dzieci przez nauczycielkę. Nauczycielka wita dzieci w sposób spontaniczny, do momentu, aż wszystkie dzieci poczują się powitane.
2. Wprowadzenie w tematykę zajęć – przypomnienie wiadomości na temat obecnej pory roku.
3. Zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
4. Synchronizacja pracy mózgu – kreślenie oburącz łuków kredkami w jesiennych kolorach w rytm muzyki (zmiana miejsc w zespole i między zespołami).
5. Ćwiczenie manipulacyjne w wycinaniu papieru z zastosowaniem opóźnionej gratyfikacji – wycinanie fali. Umieszczenie wyciętych fal na tablicy.
6. Zabawa ruchowa z użyciem kółek dużych i małych.
7. Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia oraz różnicowania wielkości – wybieranie kółek według instrukcji nauczycielki.
8. Wykonanie zajączków z kółek i umieszczenie ich na wcześniej wykonanym tle.
9. Podziękowanie za udział w zajęciu. Ewaluacja zajęć przez dzieci.
Sabina Marcinkowska

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA – DOSKONALENIE ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWA.

Temat zajęcia: Bawimy się słowami.
Grupa: 5,6 – latki

Cele ogólne:
• Wdrażanie do układania krótkich zdań.
• Kształcenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
• Kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej;

Cele operacyjne:
Dziecko:
• Układa krótkie zdania do obrazków.
• Dzieli wyrazy na sylaby.
• Podaje liczbę sylab w wyrazach.
• Wskazuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą samą sylabą.
• Wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach.
• Wskazuje przedmioty, w których nazwie występuje podana głoska.
• Wskazuje liczbę głosek w prostych wyrazach i przedstawia ją za pomocą określonych symboli graficznych.
• Układa proste wyrazy z pierwszych głosek nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach.
• Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.

PRZEBIEG;
10. Zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
11. „Ulubione zajęcia dzieci” – układanie zdań do obrazków przedstawiających czynności wykonywane przez dzieci – zachęcanie do układania zdań o rozbudowanej budowie.
12. „W Sylabowie” – dzielenie na sylaby nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach, wybieranych losowo.
13. Karta pracy – wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się tą samą sylabą.
14. Zabawa ruchowa – „Jedzie pociąg” – wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się podaną głoską.
15. Karta pracy – wyszukiwanie przedmiotów, w których nazwie występuje podana głoska.
16. „Tworzymy nowe wyrazy” – tworzenie wyrazów z pierwszych głosek nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach.
17. Karta pracy – przeliczanie liczby głosek w wyrazach.
18. Podziękowanie za udział w zajęciu.
Sabina Marcinkowska.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIAUMIEJĘTNOŚCI  WSPÓLNEGO PODEJMOWANIA ZADAŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (z wykorzystaniem elementów Systemu Edukacji przez Ruch).

Temat zajęcia: Świąteczna choinka.
Grupa: 5 – latki
Data: 06.12. 2012r.

Cele ogólne:
•    Kształcenie umiejętności współpracowania w zespole.
•    Kształcenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów.
•    Doskonalenie sprawności manualnej.
•    Kształcenie poczucia rytmu.
•    Rozwijanie inteligencji interpersonalnej, muzycznej, ruchowej i wizualno-przestrzennej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
1.    Współpracuje w zespole.
2.    Podejmuje próby wspólnego rozwiązywania problemów.
3.    Dąży do osiągania kompromisów.
4.    Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.
5.    Utrwala wiadomości na temat historii i symboliki choinki.
6.    Doskonali sprawność manualną.
7.    Wykonuje naprzemienne ruchy rąk zgodnie z rytmem słyszanej muzyki.
8.    Nabywa umiejętność składania papieru.
9.    Kształci poczucie rytmu.
10.    Rozwija inteligencję  plastyczną, muzyczną, ruchową.
11.    Rozwija motorykę dużą i małą.
12.    Odczuwa radość z efektów swojej pracy.

PRZEBIEG;
1.    Przywitanie dzieci przez nauczycielkę. Nauczycielka wita dzieci w sposób spontaniczny, do momentu, aż wszystkie dzieci poczują się powitane.
2.    Wprowadzenie w tematykę zajęć – przypomnienie wiadomości na temat historii i symboliki choinki.
3.    Zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
4.    Synchronizacja pracy mózgu – kreślenie oburącz łuków kredkami w różnych odcieniach zieleni w rytm muzyki (zmiana miejsc w zespole i między zespołami).
5.    Mierzenie i porównywanie długości pasków papieru, dobieranie w pary według tej samej długości, odmierzanie paskami tej samej długości poczynając od tego samego rogu karty  i zaznaczanie punktów na uzyskanym zielonym arkuszu papieru.
6.    Łączenie przeciwległych punktów falą lub linią prostą (tak by powstały 3 trójkąty o różnej wielkości)
7.    Ćwiczenie manipulacyjne w wycinaniu papieru z zastosowaniem opóźnionej gratyfikacji – wycinanie po linii/fali. Umieszczenie wyciętych trójkątów poczynając od najmniejszego tak by powstała choinka.
8.    Zabawa ruchowa z użyciem kółek dużych i małych (poruszanie się w rytm muzyki, w czasie przerwy w muzyce dzieci witają się i wymieniają kółkami wg instrukcji n-lki np. duże – duże, duże -  małe itp.
9.    Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia oraz różnicowania wielkości – wybieranie kółek według instrukcji nauczycielki.
10.    Ozdabianie uzyskanej choinki – bombki z kółek, łańcuchy – rysowanie spirali, kółek – według pomysłu dzieci.
11.    Podziękowanie za udział w zajęciu. Ewaluacja zajęć przez dzieci, ocena efektów swojej pracy.
Sabina Marcinkowska

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Temat zajęcia: Zabawy badawcze – „Zaczarowana woda”
Grupa: 4- 5 – latki
Data:    09.11. 2012r.
Cele ogólne:
•    poznawanie właściwości wody;
•    rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
•    kształtowanie postawy ekologicznej;
•    nabywanie umiejętności analizy i syntezy fonemowej wyrazów.
•    wdrażanie do przewidywania skutków czynności manipulacyjnych na przedmiotach;
•     wnioskowanie o przeprowadzonych i obserwowanych zmianach;
Cele operacyjne:
Dziecko:
•    zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń;
•    podejmuje próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go;
•    bierze aktywny udział w  doświadczeniach wykonywanych przez nauczyciela;
•    czerpie radość z doświadczania i eksperymentowania;
•    doskonali logiczne myślenie;
•    wyciąga wnioski z doświadczenia;
•     sprawdza rozpuszczalność w wodzie niektórych substancji;
•    wie, co tonie, a co pływa;
•    poznaje właściwości wody;
•    rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą;
•    dzieli wyrazy na głoski,
•    podejmuje próbę wyróżniania głosek w wyrazach;
Metody, formy pracy, które będą wykorzystane podczas zajęcia:
•    Metody: czynna – zadań stawianych dzieciom, oglądowa
•    formy pracy: z cała grupą, indywidualna,
•    formy aktywności dzieci: eksperyment, praca plastyczna – wyklejanka

Pomoce i środki dydaktyczne wykorzystywane w zajęciu:
Folia malarska, różne naczynia na wodę, świeczka, woda, lód, papier, klej, przedmioty z różnych materiałów: metalowe, plastikowe, drewniane, z korka, papierowe itp., oliwa, sok, sól, cukier, mąka, kisiel, miski, plastelina, cytryna,

Przebieg zajęć:

1.    Powitanie dzieci. Wprowadzenie do zajęć. Przypomnienie zasad. Rozwiązywanie zagadek słownych o wodzie.
2.    Eksperyment „Jaka jest woda” – badanie właściwości wody: kolor, smak,
3.    Eksperymenty „Jaki kształt ma woda?”, „Mniej czy więcej?” – badanie właściwości wody: przyjmowanie kształtu naczynia, stałość ilości    płynu.
4.    Eksperyment „Co pływa, co tonie?” ( z uwzględnieniem zmiany kształtu przedmiotów) – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem zachowania się różnych ciał w wodzie.
5.    Eksperymenty „Co zniknęło?”, „Mieszamy ciecze” – zapoznanie dzieci  ze zjawiskiem rozpuszczalności substancji w wodzie oraz mieszania się płynów.
6.    Eksperyment „Nenufary” – obserwowanie zjawiska nasiąkania papieru wodą.
7.    Praca plastyczna „Kropelkowy świat” – wykonanie dowolnego obrazka z kropelek.
8.    Podsumowanie zajęć. W nagrodę eksperyment ze świeczką.
Sabina Marcinkowska