Scenariusze

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej

„RYBY NIE TYLKO NA NIBY”

PROWADZĄCA: Sabina Marcinkowska

TEMAT ZAJĘCIA: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych  „Ryby nie tylko na niby”.

CEL OGÓLNY:

 • Poznawanie cech charakterystycznych ryb i środowiska ich życia.
 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą.
 • Kształcenie postaw proekologicznych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • Wie, że środowiskiem życia ryb jest woda.
 • Poznaje cechy charakterystyczne wyglądu ryb.
 • Poznaje kilka ciekawych faktów z życia ryb.
 • Poznaje kilka ciekawych gatunków ryb.
 • Wie, jakich warunków potrzebują ryby do prawidłowego rozwoju.
 • Wie, co jest potrzebne do założenia akwarium.
 • Rozwija spostrzegawczość wzrokową.

METODY:  słowna, oglądowa, praktycznego działania

FORMY AKTYWNOŚCI: film, prezentacja multimedialna, rozmowa, założenie hodowli.

FORMY PRACY: z całą grupą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: multimedialna karta pracy „Gdzie żyją ryby?”, prezentacja multimedialna „Ryby nie tylko na niby”, film „Jak żyć? (pod wodą)?, fragment telewizyjnego programu edukacyjnego „I kudłate i łaciate. Opowieści o zwierzętach pływających”, akwarium, akcesoria akwarystyczne, rybki, roślinność akwariowa.

PRZEBIEG ZAJECIA:

 1. Powitanie dzieci.
 2. Wprowadzenie w tematykę zajęć – multimedialna karta pracy „Gdzie żyją ryby”, wyróżnienie środowiska życia ryb.
 3. Film „Jak żyć? (pod wodą)” – poznawanie charakterystycznych cech budowy ryb oraz ich znaczenia.
 4. Prezentacja ciekawostek na temat życia ryb – prezentacja multimedialna.
 5. Ocena warunków życia przyniesionych do sali rybek.
 6. Prezentacja fragmentu programu edukacyjnego „I kudłate i łaciate. Opowieści o zwierzętach pływających” – poznawanie akcesoriów potrzebnych do założenia akwarium.
 7. Wyróżnienie akcesoriów akwarystycznych spośród innych przedmiotów.
 8. Założenie hodowli rybek.
 9. Podsumowanie.

Scenariusz zajęcia

Temat zajęć: Zajęcia z elementami pedagogiki zabawy i metody symulatoniczo-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej „Kłopoty św. Mikołaja”

Prowadząca: Sabina Marcinkowska

Cele ogólne:

 • Tworzenie atmosfery zaufania i wzajemnej akceptacji.
 • Rozwijanie wiary we własne umiejętności.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających odczuwaniu satysfakcji z efektów swojej pracy.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających zauważaniu potrzeb innych ludzi i  chęci pomocy im.
 • Wyzwalanie aktywności twórczej i ciekawości.
 • Ułatwianie kontaktu z innymi, sobą i otaczającą rzeczywistością.
 • Kształcenie umiejętności uczenia się poprzez zabawę z całą grupą.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej,
 • Kształcenie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Wdrażanie do aktywnego udziału w proponowanych zabawach.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową.
 • Uważnie słucha innych.
 • Współpracuje w zespole.
 • Globalnie odczytuje sylaby i wyrazy.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane emocje (radość, szczęście, zadowolenie)
 • Rozwija spostrzegawczość słuchową i poczucie rytmu.
 • Poprawnie liczy we własnym zakresie.
 • Wierzy we własne umiejętności.
 • Odczuwa satysfakcję z efektów swojej pracy.
 • Rozwija umiejętność zauważania potrzeb innych i  chęć pomocy im,

 

Metody i formy pracy:

 • Metody: elementy pedagogiki zabawy, elementy metody symulatoniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej, metoda czynna – zadań stawianych dzieciom.
 • Formy pracy: z całą grupą, indywidualna, zespołowa.
 • Formy aktywności: opowiadanie, rozmowa, układanie obrazka z części, tworzenie listy atrybutów, praca z obrazkiem, zabawa muzyczno-ruchowa, zabawa dydaktyczna.

 

Pomoce i środki dydaktyczne wykorzystywane w zajęciu:

Obrazek w częściach „św. Mikołaj”, list od św. Mikołaja, obrazki atrybutów Mikołaja i przedmiotów nie pasujących do Mikołaja, obrazki do globalnego czytania sylab, płyty CD z podkładami do zabaw ruchowych, karta pracy „Porządkujemy krainę św. Mikołaja”, gazety, klej.

 

Przebieg zajęć:

 

 1. Powitanie dzieci i zachęcenie do aktywnego udziału w zabawach.
 2. Rozmowa wprowadzająca, utrwalenie znajomości budowy listu. Czytanie listu od św. Mikołaja
 3. Układanie obrazka z części – puzzle św. Mikołaj – wprowadzenie w tematykę zajęć.
 4. Krótka rozmowa na temat prawdziwego św. Mikołaja, jego wyglądu i cech charakteru – utrwalenie wiadomości.
 5. Praca w zespołach „Co pasuje do św. Mikołaja?”
 6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Jedziemy z reniferami”
 7. Praca z obrazkami w elementami metody symulatoniczno-sekwencyjnej nauki czytania, rozpoznawanie i nazywanie wybranych emocji (radość, szczęście, zadowolenie).
 8. Karta pracy „Porządkujemy krainę św. Mikołaja” – doskonalenie umiejętności klasyfikowanie i poprawnego liczenia we własnym zakresie.
 9. Podsumowanie –  wykonanie zadań spowodowało uporządkowanie krainy św. Mikołaja. Wypowiedzi w rundce „Co było dla mnie łatwe, a co sprawiło mi problem”
 10. Nagroda – zabawa muzyczno-ruchowa „Śnieżki”.

 

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNCH  

PROWADZĄCA: Sabina Marcinkowska

TEMAT ZAJĘCIA: Gimnastyczny tor przeszkód.

CELE OGÓLNE:

 • Wprowadzenie toru przeszkód jako nowej metody pracy podczas ćwiczeń gimnastycznych.
 • Wdrażanie do uczestniczeniach w zajęciach ruchowych.
 • Kształcenie prawidłowej postawy i równowagi.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • rozwiązuje postawione przed nim zadania ruchowe bez pomocy nauczyciela lub z niewielka pomocą
 • doskonali własną sprawność ruchową poprzez wykonywanie ćwiczeń rozwijających: zwinność i równowagę
 • wykonuje różne ruchy i elementy ćwiczeń płynnie z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych wzbogacając w ten sposób doświadczenia ruchowe
 • porusza się po wyznaczonej przestrzeni doskonaląc w ten sposób orientację przestrzenną
 • cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wykonywania ćwiczeń.

 

METODA: czynna, zadań stawianych dzieciom, tor przeszkód

FORMA AKTYWNOŚCI: zabawa ruchowa

FORMA PRACY : z całą grupą, w 2 zespołach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: pachołki, jeżyki, woreczki, równoważnia, ślizg, krzesełka, drabinka gimnastyczna, drążek  płyta CD, magnetofon,

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 1. Powitanie dzieci.
 2. Przypomnienie zasad obowiązujących podczas wykonywania ćwiczeń.
 3. Część wstępna –  rozgrzewka:
 • Marsz po obwodzie koła.
 • Bieg  – trucht po obwodzie koła
 • Bieg na palcach po obwodzie koła
 • Marsz po obwodzie koła z przysiadem.
 • Wyskoki naprzemienne z naprzemiennymi wymachami rąk.
 1. Część właściwa:
 • Ćwiczenie szybkości i zwinności – bieg slalomem między pachołkami
 • Ćwiczenie prawidłowej postawy – marsz slalomem między pachołkami z woreczkiem na głowie.
 • Ćwiczenie zwinności  – czworakowanie slalomem między pachołkami
 • Ćwiczenie przeciw płaskostopiu i ćwiczenie równowagi – zabawa ruchowa „Kamienie” – z użyciem jeżyków.
 • Ćwiczenie równowagi – Przechodzenie przez równoważnię.
 • Ćwiczenie siły – pełzanie po ślizgu.
 • Ćwiczenia zwinności i precyzji ruchów – wspinanie się po drabince oraz pełzanie pod drążkiem.
 • Tor przeszkód – połączenie wszystkich ćwiczeń w tor przeszkód.
 1. Część końcowa – ćwiczenia uspokajające – marsz w rytm muzyki i ćwiczenia oddechowe przy muzyce.
 2. Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach.

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH DZIECI.

Temat kompleksowy: Zawitała do nas wiosna.
Temat zajęcia: W ogrodzie kwiatowym.
Grupa: 4. 5 – latki

Cele ogólne:
• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych,
• Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy,
• Przeliczanie liczby elementów, porównywanie liczebności zbiorów,
• Stosowanie liczebników porządkowych i głównych,
• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania przez dokładanie i zabieranie,
• Kształtowanie i umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
• Kształtowanie umiejętności zauważania sekwencji i kontynuowania rytmu.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne.
• Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy (4-latki) lub 2 cech (5-latki).
• Przelicza liczbę elementów w zbiorach we własnym zakresie,
• Porównuje liczbę elementów w zbiorach.
• Rozpoznaje cyfry i stara się je umiejętnie i praktycznie stosować.
• Próbuje rozwiązywać proste zadania tekstowe,
• Podejmuje próby dodawania i odejmowania przez dokładanie i zabieranie,
• Zauważa sekwencje i stara się kontynuować rytm.
• Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.

PRZEBIEG;
1. Powitanie gości i zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
2. „ Grządki, klomby i rabatki” – urządzanie ogródka kwiatowego, układanie klombu, grządek, rabatek w kształcie figur geometrycznych, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
3. „ Sadzimy kwiaty” – klasyfikowanie kwiatów ze względu na kolor, rodzaj, kolor i rodzaj, układanie ich na grządkach, klombie, rabatce, przeliczanie kwiatów na poszczególnych grządkach, porównywanie ich liczby, chętne dzieci – stosowanie cyfr.
4. Karta pracy nr1 „Wiosenne kwiaty” – rozpoznawanie cyfr, kolorowanie takiej ilości kwiatów w rzędzie, jaką wskazuje cyfra(5 – latki), liczba kropek (4 – latki).
5. Zabawa ruchowa – „Kwiaty rozkwitają, kwiaty więdną”.
6. „Wazony z żonkilami’ – kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania przez dokładanie lub zabieranie, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
7. Karta pracy nr2 „Tulipany” – zauważanie sekwencji i kontynuowanie rytmu.
8. Podziękowanie za udział w zajęciu.
Sabina Marcinkowska

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓLNEGO PODEJMOWANIA ZADAŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (z wykorzystaniem elementów Systemu Edukacji przez Ruch).

Temat zajęcia: Jesienna niespodzianka.
Grupa: 5,6 – latki

Cele ogólne:
• Kształcenie umiejętności współpracowania w zespole.
• Kształcenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów.
• Doskonalenie sprawności manualnej.
• Kształcenie poczucia rytmu.
• Rozwijanie inteligencji interpersonalnej, muzycznej, ruchowej i wizualno-przestrzennej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• Współpracuje w zespole.
• Podejmuje próby wspólnego rozwiązywania problemów.
• Dąży do osiągania kompromisów.
• Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.
• Utrwala wiadomości na temat jesieni.
• Doskonali sprawność manualną.
• Wykonuje naprzemienne ruchy rąk zgodnie z rytmem słyszanej muzyki.
• Nabywa umiejętność składania papieru.
• Kształci poczucie rytmu.
• Rozwija inteligencję plastyczną, muzyczną, ruchową.
• Rozwija motorykę dużą i małą.
• Odczuwa radość z efektów swojej pracy.

PRZEBIEG;
1. Przywitanie dzieci przez nauczycielkę. Nauczycielka wita dzieci w sposób spontaniczny, do momentu, aż wszystkie dzieci poczują się powitane.
2. Wprowadzenie w tematykę zajęć – przypomnienie wiadomości na temat obecnej pory roku.
3. Zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
4. Synchronizacja pracy mózgu – kreślenie oburącz łuków kredkami w jesiennych kolorach w rytm muzyki (zmiana miejsc w zespole i między zespołami).
5. Ćwiczenie manipulacyjne w wycinaniu papieru z zastosowaniem opóźnionej gratyfikacji – wycinanie fali. Umieszczenie wyciętych fal na tablicy.
6. Zabawa ruchowa z użyciem kółek dużych i małych.
7. Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia oraz różnicowania wielkości – wybieranie kółek według instrukcji nauczycielki.
8. Wykonanie zajączków z kółek i umieszczenie ich na wcześniej wykonanym tle.
9. Podziękowanie za udział w zajęciu. Ewaluacja zajęć przez dzieci.
Sabina Marcinkowska

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA – DOSKONALENIE ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWA.

Temat zajęcia: Bawimy się słowami.
Grupa: 5,6 – latki

Cele ogólne:
• Wdrażanie do układania krótkich zdań.
• Kształcenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
• Kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej;

Cele operacyjne:
Dziecko:
• Układa krótkie zdania do obrazków.
• Dzieli wyrazy na sylaby.
• Podaje liczbę sylab w wyrazach.
• Wskazuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą samą sylabą.
• Wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach.
• Wskazuje przedmioty, w których nazwie występuje podana głoska.
• Wskazuje liczbę głosek w prostych wyrazach i przedstawia ją za pomocą określonych symboli graficznych.
• Układa proste wyrazy z pierwszych głosek nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach.
• Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.

PRZEBIEG;
10. Zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
11. „Ulubione zajęcia dzieci” – układanie zdań do obrazków przedstawiających czynności wykonywane przez dzieci – zachęcanie do układania zdań o rozbudowanej budowie.
12. „W Sylabowie” – dzielenie na sylaby nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach, wybieranych losowo.
13. Karta pracy – wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się tą samą sylabą.
14. Zabawa ruchowa – „Jedzie pociąg” – wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się podaną głoską.
15. Karta pracy – wyszukiwanie przedmiotów, w których nazwie występuje podana głoska.
16. „Tworzymy nowe wyrazy” – tworzenie wyrazów z pierwszych głosek nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach.
17. Karta pracy – przeliczanie liczby głosek w wyrazach.
18. Podziękowanie za udział w zajęciu.
Sabina Marcinkowska.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIAUMIEJĘTNOŚCI  WSPÓLNEGO PODEJMOWANIA ZADAŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (z wykorzystaniem elementów Systemu Edukacji przez Ruch).

Temat zajęcia: Świąteczna choinka.
Grupa: 5 – latki
Data: 06.12. 2012r.

Cele ogólne:
•    Kształcenie umiejętności współpracowania w zespole.
•    Kształcenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów.
•    Doskonalenie sprawności manualnej.
•    Kształcenie poczucia rytmu.
•    Rozwijanie inteligencji interpersonalnej, muzycznej, ruchowej i wizualno-przestrzennej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
1.    Współpracuje w zespole.
2.    Podejmuje próby wspólnego rozwiązywania problemów.
3.    Dąży do osiągania kompromisów.
4.    Aktywnie uczestniczy w sytuacjach zadaniowych.
5.    Utrwala wiadomości na temat historii i symboliki choinki.
6.    Doskonali sprawność manualną.
7.    Wykonuje naprzemienne ruchy rąk zgodnie z rytmem słyszanej muzyki.
8.    Nabywa umiejętność składania papieru.
9.    Kształci poczucie rytmu.
10.    Rozwija inteligencję  plastyczną, muzyczną, ruchową.
11.    Rozwija motorykę dużą i małą.
12.    Odczuwa radość z efektów swojej pracy.

PRZEBIEG;
1.    Przywitanie dzieci przez nauczycielkę. Nauczycielka wita dzieci w sposób spontaniczny, do momentu, aż wszystkie dzieci poczują się powitane.
2.    Wprowadzenie w tematykę zajęć – przypomnienie wiadomości na temat historii i symboliki choinki.
3.    Zachęcanie dzieci do aktywnej zabawy.
4.    Synchronizacja pracy mózgu – kreślenie oburącz łuków kredkami w różnych odcieniach zieleni w rytm muzyki (zmiana miejsc w zespole i między zespołami).
5.    Mierzenie i porównywanie długości pasków papieru, dobieranie w pary według tej samej długości, odmierzanie paskami tej samej długości poczynając od tego samego rogu karty  i zaznaczanie punktów na uzyskanym zielonym arkuszu papieru.
6.    Łączenie przeciwległych punktów falą lub linią prostą (tak by powstały 3 trójkąty o różnej wielkości)
7.    Ćwiczenie manipulacyjne w wycinaniu papieru z zastosowaniem opóźnionej gratyfikacji – wycinanie po linii/fali. Umieszczenie wyciętych trójkątów poczynając od najmniejszego tak by powstała choinka.
8.    Zabawa ruchowa z użyciem kółek dużych i małych (poruszanie się w rytm muzyki, w czasie przerwy w muzyce dzieci witają się i wymieniają kółkami wg instrukcji n-lki np. duże – duże, duże –  małe itp.
9.    Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia oraz różnicowania wielkości – wybieranie kółek według instrukcji nauczycielki.
10.    Ozdabianie uzyskanej choinki – bombki z kółek, łańcuchy – rysowanie spirali, kółek – według pomysłu dzieci.
11.    Podziękowanie za udział w zajęciu. Ewaluacja zajęć przez dzieci, ocena efektów swojej pracy.
Sabina Marcinkowska

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Temat zajęcia: Zabawy badawcze – „Zaczarowana woda”
Grupa: 4- 5 – latki
Data:    09.11. 2012r.
Cele ogólne:
•    poznawanie właściwości wody;
•    rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
•    kształtowanie postawy ekologicznej;
•    nabywanie umiejętności analizy i syntezy fonemowej wyrazów.
•    wdrażanie do przewidywania skutków czynności manipulacyjnych na przedmiotach;
•     wnioskowanie o przeprowadzonych i obserwowanych zmianach;
Cele operacyjne:
Dziecko:
•    zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń;
•    podejmuje próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go;
•    bierze aktywny udział w  doświadczeniach wykonywanych przez nauczyciela;
•    czerpie radość z doświadczania i eksperymentowania;
•    doskonali logiczne myślenie;
•    wyciąga wnioski z doświadczenia;
•     sprawdza rozpuszczalność w wodzie niektórych substancji;
•    wie, co tonie, a co pływa;
•    poznaje właściwości wody;
•    rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą;
•    dzieli wyrazy na głoski,
•    podejmuje próbę wyróżniania głosek w wyrazach;
Metody, formy pracy, które będą wykorzystane podczas zajęcia:
•    Metody: czynna – zadań stawianych dzieciom, oglądowa
•    formy pracy: z cała grupą, indywidualna,
•    formy aktywności dzieci: eksperyment, praca plastyczna – wyklejanka

Pomoce i środki dydaktyczne wykorzystywane w zajęciu:
Folia malarska, różne naczynia na wodę, świeczka, woda, lód, papier, klej, przedmioty z różnych materiałów: metalowe, plastikowe, drewniane, z korka, papierowe itp., oliwa, sok, sól, cukier, mąka, kisiel, miski, plastelina, cytryna,

Przebieg zajęć:

1.    Powitanie dzieci. Wprowadzenie do zajęć. Przypomnienie zasad. Rozwiązywanie zagadek słownych o wodzie.
2.    Eksperyment „Jaka jest woda” – badanie właściwości wody: kolor, smak,
3.    Eksperymenty „Jaki kształt ma woda?”, „Mniej czy więcej?” – badanie właściwości wody: przyjmowanie kształtu naczynia, stałość ilości    płynu.
4.    Eksperyment „Co pływa, co tonie?” ( z uwzględnieniem zmiany kształtu przedmiotów) – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem zachowania się różnych ciał w wodzie.
5.    Eksperymenty „Co zniknęło?”, „Mieszamy ciecze” – zapoznanie dzieci  ze zjawiskiem rozpuszczalności substancji w wodzie oraz mieszania się płynów.
6.    Eksperyment „Nenufary” – obserwowanie zjawiska nasiąkania papieru wodą.
7.    Praca plastyczna „Kropelkowy świat” – wykonanie dowolnego obrazka z kropelek.
8.    Podsumowanie zajęć. W nagrodę eksperyment ze świeczką.
Sabina Marcinkowska