ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                      

„MOZAIKOWA KARTKA WIELKANOCNA”

           

 

      Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole.

      CEL:

 • rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,
 • propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
 • promowanie tradycji i kultury ludowej;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;

     UCZESTNICY:

     Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole

     Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: dzieci 3- 4 letnie
 • II kategoria: dzieci 5- 6 letnie

    WARUNKI KONKURSU:

 • Praca musi być wykonana własnoręcznie
 • Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 2 kartek;
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4)
 • Każda kartka musi posiadać metryczkę (dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, nazwę grupy do której dziecko uczęszcza)
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

    TERMINY:

            (każda osoba przysyła 3 zdjęcia: dwa to etapy powstawania kartki i jedno efekt końcowy kartki)

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

     Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

     Ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia 2020 roku.

     Kryteria oceny: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

     Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

     Uwagi:

 • Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęć pracy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

       Koordynatorzy: Małgorzata Haupa, Justyna Kozłowska, Izabela Pachlińska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!