Regulamin przedszkolnego konkursu
„Figury geometryczne w moim życiu”

,,FIGURY WOKÓŁ NAS”
Przedszkole Publiczne w Ryczywole
Rok szkolny 2019/2020

Ideą konkursu:

Jest wzbudzanie zainteresowań dzieci kształtami – jedną z  dziedzin matematyki. Poszukiwanie kształtów w swoim otoczeniu i przedstawieniu ich w sposób artystyczny.

Organizatorem konkursu „Figury geometryczne w moim życiu”  jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Koordynatorami konkursu są: Klaudia Kowalska, Wanda Wolniewicz, Izabela Pachlińska i Justyna Kozłowska

 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

Cele konkursu:
– wzbogacenie wiedzy matematycznej,
– utrwalenie poprawnego rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
– dostrzeganie tych figur w życiu codziennym; (w przedmiotach, w przyrodzie, w postaciach itp.)
– przedstawienie tych figur na papierze w formie ilustracji lub fotografii,
– poszerzenie współpracy między placówką  a rodzicami wychowanków przedszkola,

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

– I kategoria: dzieci 3- 4 letnie
– II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

Przedmiotem konkursu jest:
– wykonanie kompozycji z figur geometrycznych, przedstawiających przedmiot, eksponat przyrodniczy, postać,

– figury geometryczne mogą być przedstawione w formie abstrakcyjnego  obrazu,

– figury geometryczne mogą być zarejestrowane  aparatem fotograficznym w formie fotografii,
– wymiar prac dowolny,
– każda ilustracja powinna zawierać tytuł,
– uczestnik konkursu przesyła tylko jedną pracę konkursową,

– uczestnik przesyła do oceny pracę konkursową w formie dwóch zdjęć – (jedna fotografia dotyczy etapu powstawania pracy, druga – to efekt końcowy),
-każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę grupy do której uczęszcza dziecko oraz nazwę konkursu),

– prace prosimy przesłać na adres: rycz-przedszkole@wp.pl


Terminy:

– Termin dostarczenia zdjęć upływa z dniem 5.06.2020r. do godziny 14:00 ,
-Komisja powołana przez Organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych prac,
– Ogłoszenie wyników nastąpi 8.06.2020r.

Postanowienia końcowe: 

Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac zwycięzców konkursu.

Kryteria oceny: pomysłowość, spostrzegawczość, walory artystyczne pracy lub fotografii.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Uwagi:

– Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację zdjęć pracy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
– Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.