REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POD HASŁEM

„MATEMATYKA W WIERSZACH”

 

            1) ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Publiczne w Ryczywole, ul. Brzozowa 16, 64 – 630 Ryczywół

Nauczyciele koordynujący: Małgorzata Haupa, Klaudia Kowalska, Justyna Kozłowska, Izabela Pachlińska

 

            2) CELE KONKURSU:
– Rozwijanie zainteresowań i popularyzacja poezji dziecięcej;
– Rozwijanie kompetencji językowych dzieci;
– Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci;
– Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach ekspresji;
– Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;
– Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

 

            3) ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole
– Konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu w zakresie „Matematyka w wierszach”

 

            4) PRZEBIEG KONKURSU:
a) Rodzic przygotowuje dziecko do prezentacji wybranego przez siebie wiersza
b) Rodzic dokonuje nagrania prezentacji wiersza przez dziecko,
c) Nagranie ( film) należy przesłać na podany adres mailowy utworzony na potrzeby konkursu: ryczywol.przedszkolaki@gmail.com do 5 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2020 r.
e) Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria: dzieci 3 – 4 – letnie
• II kategoria: dzieci 5 – 6 – letnie

 

             5) JURY:
3- osobową komisję konkursową powołuje organizator, decyzja komisji jest niepodważalna.

             6) KRYTERIA OCENY:
– Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
– Interpretacja tekstu poetyckiego (tempo, intonacja)
– Ogólny wyraz artystyczny (mimika, gesty, ewentualny kostium, rekwizyty)

 

             7) NAGRODY:
Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.
Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

            8) UWAGI KOŃCOWE:

– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu, oraz zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
– Dane uczestnika zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole