Dzień dobry,

Szanowni Rodzice,

w związku z potwierdzonym zakażeniem Covid-19 pracownika przedszkola informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach zawieszam funkcjonowanie oddziału Żabek od wtorku 15.12.2020 r. do poniedziałku 21.12.2020 r.

Zawieszony oddział Żabek wchodzi w tryb nauczania zdalnego.

Nadmieniam, iż zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 26.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz. U. z 1999r., Nr 60, poz. 636 zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Serdecznie Państwa proszę o obserwację dzieci, a w przypadku niepokojących objawów chorobowych, proszę o kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu.

Będę na bieżąco informowała Państwa o decyzjach związanych z funkcjonowaniem ww. oddziału.

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt pod numerem 691 264 257.

Życzę Państwu i Dzieciom dobrego zdrowia.

Serdecznie pozdrawiam

Elżbieta Matuszak

 

 

Zarządzenie Nr 8/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania jednego oddziału Przedszkola Publicznego
w Ryczywole ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2020 r., po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach

paragraf 1

  1. Zawieszam na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale Żabek Przedszkola Publicznego w Ryczywole w okresie od 15 grudnia 2020 r. do dnia 21 grudnia 2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci.2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w oddziale Żabek będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

paragraf 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

paragraf 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.12.2020 r.

Elżbieta Matuszak
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ryczywole